Přihláška

Přihlášku můžete podat maximálně na dvě školy, a to do 1. března 2023.

Po obdržení pololetního vysvědčení si na webu MŠMT stáhnete formulář přihlášky, vyplníte a vytisknete dvě stejné kopie. V té době by už také všechna gymnázia měla mít na svých webech zveřejněná kritéria přijímacího řízení.

Běžný postup je, že vám známky na přihláškách potvrdí základní škola. Nechcete-li, aby na vaší ZŠ věděli, že se hlásíte na gymnázium,  je třeba myslet již během pololetních prázdnin na to, abyste si pořídili ověřenou kopii vysvědčení, kterou pak k přihlášce přiložíte místo potvrzení školy. Můžete ji využít i při případném přihlašování na jinou ZŠ.

Koncepce jednotných přijímacích zkoušek vás v zásadě tlačí k přijímačkové turistice, tj. i pokud pro vás připadá v úvahu jen jedna škola, je stejně nanejvýš vhodné přihlásit se formálně i na jakoukoli druhou, abyste si měli kde napsat druhý jednotný test (na obou školách se vám pak započítá lepší výsledek z každého předmětu).

Tiskopisy přihlášek včetně vysvětlivek na stránkách MŠMT

Pořadím škol na přihlášce nesdělujete své preference, jen to, na které chcete konat státní přijímací zkoušku v prvním a na které ve druhém termínu. Na obou přihláškách tedy musíte uvést školy ve stejném pořadí. Kolonku „termín školní přijímací zkoušky“ vyplníte podle instrukcí školy; pokud nemá vlastní část zkoušky a dává jen státní testy, nevyplňujete vůbec.

Přihlášky poté odešlete nebo osobně donesete na vámi vybrané školy, výhodou osobní návštěvy je, že si můžete hned nechat zkontrolovat případné formální nedostatky a písemně potvrdit převzetí (potvrzení si raději připravte předem). Nejpozději 14 dnů před konáním přijímacích zkoušek přijdou na adresu zákonného zástupce uvedeného v přihlášce pozvánky. Pozvánky chodí do datové schránky, emailem, doporučeným dopisem či dopisem do vlastních rukou – záleží, zda jste v přihlášce uvedli adresu DS a jaké má škola zvyklosti (pravděpodobně vám nepřijde jen samotný email, ale může vám v něm přijít kopie toho, co vám poslali do DS).

Přihlašujete se ve vlastním zájmu na dvě školy. Je praktičtější odevzdat přihlášky osobně, jen dejte pozor na termíny jarních prázdnin. Pozvánky na zkoušky vám přijdou nejpozději 14 dnů před jejich konáním.